آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
یکی از شایعترین سوالاتی که در مطالعات مطرح می شوند این است که آیا این دو متغیر با هم رابطه دارند؟ آیا تحصیلات با رای دادن ارتباط دارد؟ آیا وضعیت تاهل با رضایت از زندگی رابطه ای دارد؟ آیا بین توانایی جوش دادن یک معامله و تجربه دلال معامله رابطه ای وجود دارد؟
البته معمولا ما می خواهیم بیشتر از این که بدانیم آیا دو متغیر با هم رابطه دارد می خواهیم بدانیم که قدرت و طبیعت رابطه چیست؟ اگر بین رضایت شغلی و رضایت از زندگی رابطه ای وجود دارد می خواهیم بدانیم که آیا افزایش رضایت شغلی احتمال رضایت از زندگی را افزابیش یا کاهش می دهد؟ و قدرت رابطه بین این دو متغیر چقدر است؟
روشهای آماری مختلفی جهت مطالعه رابطه بین متغیر ها وجود دارد که در زیر به بررسی بعضی از آنها می پردازیم:

  • ضرایب همبستگی خطی
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir