گردشگری، رستوران ها، هتل ها بازار املاک ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران تبلیغات در ایران تدریس خصوصی .
 
عنوان: آموزش آمار
آموزش ریاضی
آموزش احتمال
آموزش نرم افزار های آماری
آموزش تجزیه و تحلیل داده های آماری
راهنمایی و انجام پروژه های آماری
مدیریت: عبدالرسول خان احمدی
اطلاعات تماس: 09132166258
amar2600@gmail.com
ارتباط با ما از طریق سروش @ibep_ir
کانال سروش آموزش آمار
ارتباط با ما از طریق تلگرام @ibep_ir
کانال تلگرام آموزش آمار
آدرس: دانشگاه آزاد خمینی شهر
دانشگاه پیام نور خمینی شهر
دانشگاه پیام نور اصفهان
اصفهان، خمینی شهر، خیابان طالقانی، آموزشگاه شماره 1
آدرس سایت: http://amar.ibep.ir
توضیحات: آموزش گام به گام دروس آماری
آموزش نرم افزار SPSS
آموزش نرم افزار ایویوز
آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری و اقتصادی
انجام تجزیه و تحلیل های آماری به صورت گام به گام و با توضیحات کامل
مشاوره گام به گام پایان نامه ها و پروژه ها
انجام گام به گام پایان نامه ها و پروژه ها با ارائه توضیحات کامل

مشاوره آماری
راهنمایی آماری انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی
آموزش تحلیل واریانس، سری زمانی، رگرسیون
آموزش آمار و نرم افزار های آماری spss, minitab, eviews, stata , sas
آموزش تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها
آموزش محاسبه میزان پایایی و روایی پرسشنامه ها
آموزش آمار توصیفی
 • رسم جدول فراوانی
 • درصد فراوانی
 • درصد فراوانی تجمعی
 • محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، میانه ، نما، چولگی ، کشیدگی و ... .
 • رسم نمودار های توصیفی.
آموزش آمار استنباطی
 • آزمون های مقایسه میانگین (تی زوجی –تی تک نمونه ای –تی مستقل )
 • تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
 • تحلیل کواریانس
 • آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
 • آزمون های همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
 • آزمون کروسکال –والیس
 • آزمون یو من ویتنی
 • آزمون فریدمن
 • آزمون علامت
 • آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
از زمان شروع يك پژوهش يا تحقيق ميداني، یا تهيه پرسشنامه و نمونه گيري اوليه تا زمان نتيجه گيري و تحويل پروژه
ارائه خدمات تخصصي آماري به محققان و دانشجویان .
تجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های علوم اجتماعی، مدیریت، مهندسی و پزشکی، ...
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,...
تحلیل آماری پایان نامه های رشته های آمار، مهندسی صنایع، علوم اجتماعی، اقتصاد، پزشکی، مدیریت، حسابداری، بازرگانی، تربیت بدنی، کشاورزی، علوم تربيتي، تمامي رشته هاي پزشكي، مترجمي زبان، صنايع غذايي، بهداشت محيط، گرايش هاي مديريت، زمین شناسی، زیست شناسی و غیره
انجام تحلیلهای آماری پایان‌نامه‌های دکتـرا، کارشناسـی ارشد و کارشنـاسـی شامل:
تحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، رسم نمودارهای توصیفی، ...
تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهای مختلف پارامتری و ناپارامتری آماری، آزمونهای استودنت (استيودنتt )( نمونه¬های مستقل، نمونه های وابسته) ، آنالیز واریانس ، آزمون مقايسه ميانگين¬ها (آزمون دانكن و LSD و توکی و دانت)، تحلیل¬های عاملی، محاسبه آماره‌های گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو ( خی دو يا مربع كاي)، آماره گاما، محاسبه سطح معنی داری p-value برای آزمونهای مختلف و تفسیر آن، مدل سازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، ازمونهای ناپارامتري کروسکال والیس، من ویتنی، کندال تاو b، آزمون نرمال بودن مشاهدات، آزمون فرضيه ها، آزمون همبستگي پيرسون، اسپیرمن، آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو)، کنترل کیفیت آماری و نمودارهای کنترل، آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ,...
آموزش خصوصی نرم افزارهای spss، Minitab، SAS، Statistical، S-plus, eveiws, stata, ...
تدریس دروس آماری کلیه رشته‌ها
انجام سری زمانی، رگرسیون، anova, manova,...
تجزیه و تحلیل داده های تلفیقی و مقطعی
تجزیه و تحلیل پانل دیتا (پنل دیتا)
برآورد به روش gmm
برآورد اثرات ثابت و تصادفی
انجام مدل var
طراحی پرسشنامه ، انجام تحلیلهای آماری و اکتشافی پایان‌نامه‌های دکتـرا، کارشناسـی ارشد و کارشناسی
ارائه مشاوره آماری
ارائه توضیحات کافی جهت پاسخ به سوالات احتمالی مورد پرسش در جلسات دفاع تحویل به صورت غیرحضوری ( اینترنتی)
کلمات کلیدی: آموزش و مشاوره جهت انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی تجزیه و تحلیل پنل دیتا
در این سایت تبلیغات ایران قرار دارد. و به هر تولید کننده یا فروشنده یک صفحه تعلق گرفته و کلیه اطلاعات آن همچون فعالیت ها، اطلاعات تماس، آدرس، آدرس سایت و غیره در آن قرار دارد